RUGACIUNI

fddRugăciunile începătoare şi rugăciunile dimineţii

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşuieste întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântiueşte, Bunule, sufletele noastre.

Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă...Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer asa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiintă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noşri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi strigare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă....isus

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima sbuzei le mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pre noi. Şi acum....

Fără de veste Judecatorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frica să strigăm în miezul noptii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Doamne miluieşte (de 12 ori).

Din somn sculându-mă, multumescu-Ţi Ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunatatea Ta şi pentru îndelunga - răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m - ai ridicat, ca să slăvesc purerea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să -Ţi cânt întru mărturisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.maica
Slava Tie, Împarate, Dumnezeule atotputernice, Care cu purtarea Ta de grija cea dumnezeiască şi de oameni iubitoare m - ai învrednicit pe mine, păcătosul şi nevrednicul, a mă scula din somn şi a dobândi intrare în sfânta casa Ta. Primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi întelegatoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca, din inima curată şi cu duh de umilinţă, să - Ţi aducă laudă din necuratele mele buze; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor întelepte, cu luminata făclie a sufletului meu, şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu - Cuvântul cel slăvit în Tatal şi în Duhul Sfânt. Amin.
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împaratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem însusi Hristos, Împaratul şi Dumnezeul nostru (cu trei închinăciuni).

 

Psalmul 50ew

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală defărădelegea mea şi de păcatul meu mă curaţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptatit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevarul ai iubit; cele neadevărate şi cele ascunse ale întelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi, spălam-mă-vei, şi mai vârtos de cât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucură-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta către păcatele mele şi toate fărădelegile mele, şterge - le. Inima curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele din lâuntru ale mele. Nu mă lepada de la faţa Ta, şi Duhul Tţu cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învaţă - voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăvşte - mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; Bucură-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, si gura mea va vestii lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfa, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptătii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vişei.

inviereaRugăciune către sfântul înger, păzitorul vieţii

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi mă rog, pazitorul meu cel sfânt,care eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile cele rele, am mâniat preacurata lumina ta si te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ruşine; cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia,cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu tinerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fara de saţ, cu beţia, cu multă vorbire, cu gândurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre desfrânare, având o poftă deosebită spre toată pofta trupeasca. O, reaua mea dorire, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauti spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat ca un câine? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei cauta spre mine, cel ce m-am încurcat aşa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare şi viclene, în care cad în toate zilele şi noptile şi în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta şi mă rog, pazitorul meu cel sfânt, milostiveste-te spre mine, păcătosul, şi-mi fii mie întrajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu cel rău, cu sfintele tale rugăciuni, si împărăţiei lui Dumnezeu mă fă partaş cu toţi sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

powered by Doodlekit™ Website Creator